Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Дивіденд /від лат. dividendus - те, що слід поділити/- дохід, одержаний власником акції за рахунок прибутку акціонерного товариства. Загальні збори акціонерів за результатами господарського року визначають частину прибутку, яка буде розподілятися на акції. Величина Д, залежить від розміру чистого прибутку і кількості випущених акцій. Вона повинна бути вища від банківського процента, що робить привабливим вкладення капіталу в акції. Д. на звичайні акції не фіксується, і він прямо пропорційний прибутку. Д. на привілейовані акції визначається наперед і не залежить від розміру прибутку. Виплата Д. здійснюється переважно грішми, але може відбуватися також у вигляді додаткових акцій, що випускаються замість платежу грішми. Д. вирішальним чином впливає на курс акцій, оскільки останній прямо пропорційний величині виплачуваного по ній Д. Від нього залежить також і ліквідність акцій. Д. є чуйним індикатором стану кон'юнктури, його різкі зміни свідчать про повороти в тенденціях господарського розвитку. У зв'язку з розгорнутими в Україні процесами приватизації та корпоратизації державних підприємств, формування ринку цінних паперів Д. стає поширеною формою доходів підприємств і громадян.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я