Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Абсолютна додаткова вартість
Абсолютна рента
Абстрактна праця
Аванс
Авізо
Автаркія
Автоматизація виробництва
Автоматизоване робоче місце (АРМ)
Авуари
Аграрна політика держави
Аграрна реформа
Аграрно-промисловий комплекс
Адміністративно-управлінський персонал
Адміністративно-управлінські видатки
Ажіотаж
Акредитив
Акселератор
Акцепт
Акциз
Акціонерний капітал
Акціонерне товариство
Акція
Амортизація
Аналіз господарської діяльності
Антимонопольне законодавство
Атестація
Аукціон
Базисна величина
Базисна умова поставок
Базисна ціна
Баланс грошових доходів і видатків
Баланс попиту і пропозиції
Баланс праці
Баланс предметів споживання
Баланс розрахунковий
Баланси вартості
Баланси матеріальні
Банк
Банк міжнародних розрахунків
Банківська гарантія
Банківський капітал
Банківський кредит
Банківський чек
Банкноти
Банкрут
Банкрутство
Бартер
Бартерна торгівля
Безготівкові розрахунки
Безробіття
Бізнес
Бізнесмен
Біржа
Біржа валютна
Біржа праці
Біржова ціна
Біржове котирування
Біржовий бум
Біржові посередники
Боніфікація
Бригадна організація праці
Брокер
Брокеридж
Бюджет сім'ї раціональний
Бюджет сім'ї споживчий мінімальний
Бюджет споживання оптимальний
Бюджетні обстеження
Валова продукція
Валова продукція підприємства
Валова продукція промисловості
Валова продукція сільського господарства
Валовий дохід
Валовий збір сільськогосподарських культур
Валовий національний продукт
Валовий оборот
Валовий прибуток
Валовий суспільний продукт
Валюта
Валюта іноземна
Валюта конвертована
Валюта платежу
Валютна виручка
Валютна інтервенція
Валютна ліквідність
Валютна монополія
Валютна окупність
Валютна система
Валютне законодавство
Валютне регулювання
Валютний демпінг
Валютний кліринг
Валютний "кошик"
Валютний курс
Валютний ринок
Валютні обмеження
Валютні операції
Валютні резерви
Валютні фонди підприємств
Валютні цінності
Варант
Вартісна будова капіталу
Вартісний цикл
Вартість
Вартість виробництва
Вартість відтворення
Вартість мінімального споживчого кошика
Вартість робочого місця
Вартість товару індивідуальна
Вартість товару суспільна
Ваучер
Векселедавець
Векселедержатель
Вексель
Вексельний портфель
Венчурний
Вертикальна інтеграція
Вертикальна концентрація
Вибуття основних фондів
Вивіз капіталу
Вивіз товару
Викуп підприємства
Випробування товару /продукції/ в ринкових умовах
Вирівнювання економічних умов господарювання
Виробництво продукції на душу населення
Виробнича функція
Виробничий потенціал економіки
Виробничі об'єднання
Виробничі фонди
Виручка від реалізації
Витрати граничні
Витрати змінні
Витрати майбутніх періодів
Витрати постійні
Витрати середні загальні
Витрати середні постійні
Витрати фактичні
Відносна вартість основних фондів
Відносна додаткова вартість
Відносне перенаселення
Відповідальність економічна
Відтворення
Відтворення основних фондів
Відтворення природних ресурсів
Відчуження
Військово-промисловий комплекс
Вільна економічна зона
Вклади
Власність
Власність економічна
Власність юридична
Власні оборотні засоби
Вмонтовані, або автоматичні стабілізатори
Внутрігалузева спеціалізація
Внутрігалузевий оборот
Внутрізаводський оборот
Внутрішнє фінансування
Водний кадастр
Галузь з незмінними витратами
Галузь із зростаючими витратами
Гарантований щорічний дохід
Генеральна угода про тарифи і торгівлю
Гіперінфляція
Глобальні проблеми людства
Горизонтальні злиття
Господарський механізм
Господарський /комерційний/ розрахунок
Госпрозрахункові відносини у зовнішньоекономічній діяльності
Госпрозрахунковий дохід
Готова продукція
Гранична витрата
Гранична витрата на ресурси
Гранична маржа
Гранична схильність до споживання і заощадження
Граничний продукт
Гроші
Гроші паперові
Грошова система
Грошовий капітал
Грошовий контроль
Грошовий мультиплікатор
Грошовий обіг
Грошовий ринок
Грошові доходи населення
Група "А"
Група "Б"
Група соціальна
Девальвація
Демаркетинг
Демпінг
Депозит
Депресія
Державна власність
Державне планування
Державне регулювання економіки
Державний борг
Державний бюджет
Державний капітал
Державний капіталізм
Державно-монополістичний /корпоративний/ капіталізм
Дерегулювання
Дефіцит
Дефлятор
Дефляція
"Джентльменська угода"
Диверсифікація
Дивіденд
Дизайн товару
Дисконт векселів
Диспропорції економічні
Дисципліна праці
Диференціальна рента
Диференціація в оплаті праці
Диференціація доходів населення
Диференціація продукту
Дилер /маклер, джоббер/
Довгі хвилі в економіці
Додаткова вартість
Додаткова праця
Додатковий прибуток
Додатковий продукт
Дослідження товарного ринку
Доходи
Доходи населення
Дуополія
Духовне виробництво
Екологічні витрати
Екологічний ефект
Екологія
Еколого-економічна ефективність
Еколого-економічний ефект
Економетрика
Економіка
Економіка народна
Економіка підпільна (тіньова)
Економіка ринкова
Економіка статична
Економіко — математичні методи
Економічна залежність
Економічна кібернетика
Економічна політика
Економічна роль держави
Економічна система
Економічна стратегія
Економічне зростання
Економічне мислення
Економічне передбачення
Економічне стимулювання
Економічний експеримент
Економічний потенціал країни
Економічний примус
Економічний суверенітет України
Економічний цикл
Економічні відносини
Економічні закони
Економічні категорії
Економічні структури
Економічні суперечності
Експлуатація
Експорт
Експорт капіталу
Експортна квота
Експортні замовлення
Експортний контроль
Екстенсивний шлях розвитку
Ембарго
Емісія
Ефект багатства
Ефект імпортних закупок
Ефект мультиплікатора
Ефект процентної ставки
Ефективність економічна
Ефективність економічна нових засобів виробництва
Ефективність соціальна
Ефективність суспільного виробництва
Євродолари
Європейська асоціація вільної торгівлі
Європейська валютна система
Європейське економічне співтовариство
Європейський інвестиційний банк
Європейський банк реконструкції та розвитку
Європейські співтовариства (Спільний ринок, Європейське співтовариство)
Єдиний економічний простір
Жива праця
Життєвий рівень населення
Життєвий цикл товару
Ємкість товарного ринку
Завод
Загальний еквівалент
Зайнятість
Закон адекватності виробничих відносин рівню і характеру продуктивних сил (Закон адекватності)
Закон вартості
Закон зростання екологічних витрат суспільства
Закон зростання потреб
Закон економії часу
Закон Енгеля
Закон Коперника-Грешема
Закон народонаселення
Закон нерівномірності економічного розвитку
Закон одержавлення економіки
Закон планомірного розвитку економіки
Закон попиту і пропозиції
Закон спадаючої граничної корисності
Закон спадної віддачі
Закон спадної родючості ґрунту
Законодавство антимонопольне
Закупівельна ціна
Замовлення виробниче
Замовлення торговельних організацій на виробництво промислових товарів
Заробітна плата
Засоби виробництва
Застава
Збалансованість ринку
Збитки в економічній діяльності
Земельна власність
Земельна рента
Земельний кадастр
Земля
Змінний капітал
Знаряддя виробництва
Знецінення грошей
Зовнішнє фінансування
Зовнішній борг держави
Зовнішньоторговельна квота
Зовнішньоторговельний оборот
Зовнішньоторговельна політика
Зовнішня торгівля
Золоті межі (точки)
Золотий запас
Золотий пул
Золотий стандарт
Золото
Зона вільної торгівлі
Зустрічна торгівля
Імперіалізм
Імпорт
Імпортна вартість товару
Імпортна квота
Імпортна ліцензія
Імпортний депозит
Імпортний лізинг
Інвестиції валові й чисті
Інвестиційна політика
Інвестиційні банки
Інвестиційні витрати
Інвестиційні компанії
Індекс вартості життя
Індекс паритету
Індекс цін
Індексація вкладів
Індексація доходів
Індексне застереження
Індивідуальний робочий час
Індосамент
Індосант (жирант)
Інженер — резидент
Інжиніринг
Інкасо
Інновація
Інституціоналізм
Інтегральний показник конкурентоздатності
Інтеграція економічна
Інтелектуальна власність
Інтелектуальні інвестиції
Інтенсивність праці
Інтенсифікація виробництва
Інтереси економічні
Інтернаціоналізація господарського життя
Інтернаціональна вартість
Інфляційний курс
Інфляція
Інфляція очікувана
Інфлювання та дефлювання
Інформаційна економіка
Інфраструктура
Інфраструктура ринкова
Іпотека
Історична школа
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я